Konkurs – Tapetujemy w prezencie Dom Dziecka

Poniżej krótkie zasady i Regulamin Konkursu „Tapetujemy w prezencie Dom Dziecka”. Domy dziecka zachęcamy do udziału w Konkursie, a Internautów do głosowania na wybrany dom dziecka.

Podstawowe zasady

1. Konkurs przeznaczony dla Domów Dziecka. Pod pojęciem Dom Dziecka rozumie się placówkę opiekuńczo-wychowawczą, rodzinny dom dziecka lub rodzinę zastępczą.

2. Jeden Dom Dziecka można zgłosić do udziału w Konkursie tylko jeden raz.

3. O wygranej decydują Internauci, głosując na wybrany Dom Dziecka.

Jak zgłosić Dom Dziecka do udziału w Konkursie

1. Aby zgłosić Dom Dziecka do udziału w Konkursie, należy zarejestrować się na stronach Konkursu, a następnie przesłać maila do Administratora Konkursu z podaniem Loginu oraz Adresu Domu Dziecka i numeru telefonu.

2. Organizator po weryfikacji, nada prawa do udziału w konkursie i po zalogowaniu będzie można dokonać zgłoszenia w postaci uzasadnienia informacji/prośby do internautów o głosowanie i wgraniu kilku zdjęć.

Harmonogram Konkursu
W kilku punktach podajemy daty:
– rozpoczęcia zbierania zgłoszeń, od dnia 1.02.2018;
– zakończenie przyjmowania zgłoszeń, 12.03.2018, godz. 22.00;
– data i godziny rozpoczęcia głosowania, 13.03.2018, godz. 12.00;
– data i godziny zakończenia głosowania, 5.04.2018, godz. 22.00;
– data, godzina, miejsce ogłoszenia wyników, do 48 godzin od zakończenia głosowania.

Głosowanie
Aby zminimalizować ryzyko omijania systemu głosowania, podjęliśmy szereg działań zabezpieczających:
– głosowanie wymaga rejestracji;
– każdy Użytkownik otrzymuje pulę 50 głosów na cały czas trwania Konkursu;
– na wybrany Dom Dziecka można oddać tylko jeden głos dziennie;

Zwiększ szanse wybranego Domu Dziecka
Jeżeli pracujesz w domu dziecka, lub z innych powodów zależy Ci aby konkretny dom dziecka wygrał w Konkursie i właśnie w nim mielibyśmy wytapetować pokój, możesz zwiększyć szanse na jego wygraną:
– na jeden dom dziecka można oddać tylko jeden głos dziennie, odwiedzaj więc stronę głosowania codziennie;
– zaproś znajomych do głosowania, odpowiednie linki znajdziesz pod wpisem domu dziecka;
– opublikuj informację na swoim profilu FB, Twiter, Instagram i inne;
– możesz podjąć jeszcze inne działania które zwiększą szansę na wygraną wybranego domu dziecka.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Regulamin Konkursu „Tapetujemy w prezencie dom dziecka”

I. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Tapetujemy pokój w domu dziecka”, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2. Organizatorem Konkursu „Tapetujemy pokój w domu dziecka”, zwanym w dalszej części „Konkursem” jest MK STUDIO, 44-350 Gorzyce, ul. Piaskowa 16A.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach: http://konkurs.dekowizja.pl/regulamin-konkursu-tapetujemy-pokoj-w-domu-dziecka/

4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny, bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi korzyściami materialnymi dla Uczestnika poza nagrodami przewidzianymi dla laureatów.

7. Każdy Dom Dziecka może zostać zgłoszony do Konkursu tylko jeden raz.

8. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko Domy Dziecka zlokalizowane na ternie Rzeczpospolitej Polskiej. Pod pojęciem Dom Dziecka rozumie się placówkę opiekuńczo-wychowawczą, rodzinny dom dziecka lub rodzinę zastępczą.

II. Harmonogram Konkursu i inne terminy:

1. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych: od dnia 1.02.2018 do dnia 12.03.2018, godz. 22.00.

2. Głosowanie rozpoczyna się 13.03.2018, godz. 12.00 i trwa do 5.04.2018, godz. 22.00.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 48 godzin od zakończenia głosowania.

4. W przypadku gdy dwa lub więcej Domów Dziecka uzyska taką samą ilość głosów, Konkurs zostanie przedłużony zgodnie z warunkami określonymi poniżej w niniejszym Regulaminie.

III. Warunki uczestnictwa.

1. Uczestnictwo w Konkursie polega na zarejestrowaniu się Domu Dziecka oraz dodaniu informacji oraz minimum jednego zdjęcia, a maksimum 10 zdjęć. Zdjęcia nie mogą być większe niż 0.5 MB. W przypadku gdy Uczestnik doda większe zdjęcia, Organizator zmniejszy je lub nie zaakceptuje zgłoszenia do Konkursu.

2. Do udziału w Konkursie Dom Dziecka może zostać zgłoszony tylko przez osoby zatrudnione lub współpracujące, za wiedzą i zgodą kierownictwa Domu Dziecka.

3. Zdjęcia nie mogą naruszać praw autorskich oraz dóbr osobistych, zawierać jakichkolwiek elementów naruszających prawo lub tzw. dobre obyczaje, zawierać treści reklamowe reklamujące produkty lub usługi.

4. Organizator nie dopuści do uczestnictwa w Konkursie Domów Dziecka których zgłoszenie nie spełni wymogów formalnych, czyli minimum jednego zdjęcia oraz opisu/uzasadnienia.

5. Organizator przed zaakceptowaniem zgłoszenia skontaktuje się z kierownictwem Domu Dziecka celem potwierdzenia autentyczności zgłoszenia.

6. Przystępując do Konkursu, Dom Dziecka udziela Organizatorowi nieodpłatnego i nieodwoływalnego prawa do publikacji zgłoszonych zdjęć oraz opisu, nieograniczonych czasowo i terytorialnie, na stronach Konkursu oraz dekowizja.pl.

7. Zgłoszenia do Konkursu nie można wycofać.

IV. Głosowanie

1. Głosować na dowolny Dom Dziecka może każda osoba, która zarejestruje się i zaloguje na stronach Konkursu.

2. Każda osoba zarejestrowana otrzymuje pulę 50 głosów na czas trwania Konkursu, bez względu na datę rejestracji.

3. Na wybrany Dom Dziecka można można oddać tylko jeden głos dziennie.

4. Zabronione są wszelkie działania zmierzające do oszukania systemu informatycznego, celem uzyskania w sposób nieuprawniony większej liczby głosów niż wynika to z rzeczywistych działań głosujących internautów.

V. Laureaci i Nagrody w Konkursie.

1. Dom Dziecka który uzyskał najwięcej głosów otrzyma nagrodę w formie bezpłatnego wytapetowania jednego pokoju dla dzieci w ilości do 30 metrów kwadratowych fototapet w całości lub części, w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia laureatów.

2. W przypadku gdy dwa lub więcej Domów Dziecka otrzyma taką samą ilość głosów, Organizator zarządzi dodatkowe głosowanie przez okres dodatkowych 5 dni lub nawet dłużej, aż do wyłonienia laureata.

3. W przedłużonym głosowaniu spowodowanym uzyskaniem przez większą ilość Domów Dziecka tej samej ilości punktów, udział biorą tylko Domy Dziecka o największej ilości głosów.

4. O wygranej w Konkursie Domy Dziecka zostaną poinformowane poprzez e-mail na adres, który został podany podczas rejestracji. Dom Dziecka zobowiązany jest odpowiedzieć na informację na zasadzie „odpowiedz nadawcy”, cytując informację od Organizatora. Lista laureatów zostanie również opublikowana na stronach Konkursu.

5. W przypadku gdy pomimo trzykrotnego wezwania przez Organizatora, Dom Dziecka będący jednym z laureatów nie zgłosi się w terminie 14 dni od daty wysłania pierwszego zgłoszenia, nagroda dla tego Domu Dziecka zostanie anulowana.

6. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość w postaci pieniężnej.

VI. Postanowienia dodatkowe

1. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

2. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem otrzymania nagrody w przypadku wygrania.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana odnosi skutek z chwilą ogłoszenia. Zmiana nie może naruszać istoty zasad Konkursu.

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad organizacji Konkursu, oraz interpretacji jego postanowień rozstrzyga Organizator.